top of page

Savonlinnan kulttuurikellari ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Kulttuurikellari ry ja sen kotipaikka on Savonlinna.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on koota yhteen henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisen kulttuuritoiminnan kehittämisestä Savonlinnassa. Tarkoituksen toteuttamiseksi Savonlinnan Kulttuurikellari ry ylläpitää vuokraamaansa monitoimisalia osoitteessa Olavinkatu 34, 57130 Savonlinna.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää eri kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä niiden yhteistyölle. Yhdistys voi luovuttaa vuokraamaansa monitoimisalia eri kulttuuritoimijoiden käyttöön ja periä tilan käyttömaksua. Hallitus päättää mahdollisista tilan käyttömaksuista. Yhdistys voi myös järjestää erilaisia tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä toimeenpanna luvanmukaisia arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita varojen hankintaan tarkoitettuja toimintoja. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa myös ottaa lainaa toiminnan turvaamiseksi.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

4 § Jäsenmaksu

Vuosikokous päättää kokouksessaan jäseniltä ja kannatusjäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun.

5 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyslain mukaisista lakisääteisistä tehtävistä ja päättää yhdistyksen muista asioista. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 3-7 varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus asettaa alaisuudessaan toimivat mahdollisesti tarvittavat toimikunnat ja valitsee niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

6 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun on tarvetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänestyksissä noudatetaan enemmistöratkaisuja ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yksin. Yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi oikeus henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava valitulle toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kunkin toimintavuoden toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaudet hallitukselle ja tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusmaksuista

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet (ks. 5§)

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja tarvittaessa

10. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page